PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0022/17

Umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw” PODPISANA!!!
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie stało się oficjalnym Beneficjentem projektu nr POIS.02.03.00-00-0022/17 pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
21 maja 2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Kujdę a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie reprezentowanym przez Dyrektora – Pana Jacka Stosio, podpisana została umowa na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Pani Wicemarszałek Senatu - Marii Koc oraz w towarzystwie Partnerów projektu tj.: Miasta Węgrów reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego oraz Gminy Liw reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Bogusława Szymańskiego.
 


Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie systemu wodno – kanalizacyjnego w aglomeracji Węgrów, modernizacji SUW oraz działaniach podnoszących efektywność zarządzania systemem.
Zakres rzeczowy obejmie łącznie:
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,7 km;
  • budowę przepompowni ścieków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną – 4 szt.;
  • budowę sieci wodociągowej o długości 1,12 km;
  • przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,27 km;
  • modernizację Stacji Uzdatniani Wody - Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu 530 000,00 m3/rok
  • zakup pojazdów specjalistycznych do monitorowania i obsługi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem do kamerowania sieci.
Powyższe działania inwestycyjne umożliwią zorganizowany odbiór ścieków od dodatkowych, nieprzyłączonych dotychczas mieszkańców aglomeracji – 1031 RLM (osób). Rozbudowa wodociągu pozwoli dostarczyć wodę odpowiedniej jakości dodatkowym 69 osobom. Ponadto inwestycja prowadzić będzie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię konwencjonalną, dzięki poprawie efektywności funkcjonowania SUW oraz zmniejszenia strat wody.
Całkowity koszt realizacji projektu 13 869 351,20 PLN, gdzie dofinansowanie wyniesie
 7 346 104,55 PLN (netto). Pozostała kwota stanowi wkład własny Beneficjenta tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., partnerów projektu – Miasta Węgrów i Gminy Liw oraz obowiązujący podatek VAT.

Więcej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powered by Actualizer & Heuristic