PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Kontrakt I (zad.1.1, 2.3)

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociągowej w 
ul. Wesołej (odgałęzienia ) w Węgrowie (zad.1.1, 2.3)"
Zadanie zrealizowane

 
  
   10 kwietnia 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociągowej w ul. Wesołej (odgałęzienia ) w Węgrowie (zad.1.1, 2.3)". Wykonawcą robót jest firma ZIS Łuka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ujrzanowskiej 14 w Siedlcach. W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1436 m oraz sieć wodociągowa o długości ok. 152 m. Planowany termin zakończenia robót - 15 październik 2019r.
    Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw. Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Powered by Actualizer & Heuristic