PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Kontrakt VI (zad.3.1)

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym – grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw”
Zadanie w trakcie realizacji

 

10 kwietnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizacje zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym – grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Andrzej Ługowski z siedzibą w Pruszynek 49 D 08-110 Siedlce. W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości: kanał grawitacyjny – ok. 5628 m, kanał tłoczny – ok. 2198 m, 3 zbiornikowe przepompownie ścieków oraz ok. 165 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości – 3161 m. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2020 r.
Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
 
Powered by Actualizer & Heuristic